Saturday, January 31, 2015

Vårt andra radioprogram!

Höktidsminnen firar nyår! RADIO

Medverkande: Mira Eklund, Sarah Degerhammar, Mårten Holmberg, Anna Kindgren, Carina Gunnars, Jennifer Sameland och Julia Lindblom. En inspelning i ett svep från centralköket på Konsthall C i Hökarängen.

Tuesday, November 4, 2014

Arkivens dag på Konsthall C

Träffa oss på Arkivens dag på Konsthall C 8 november. 


Vid sidan av historierna om stadsplaneringen, arkitekturen och de barnrika familjerna bär Hökarängen på andra minnen och berättelser som inte syns i arkivet idag. Projektet En annan historia är en pågående insamling som bygger på en inventering av det befintliga Hökarängsarkivet utifrån frågor som rör makt och normer.

På Arkivens dag presenterar vi delar av insamlingsarbetet som rör de många barn-, flick- och mödrahem som låg i Hökarängen. Ta del av Maj-Len Lyths berättelse och se hennes egna bilder från sin tid som barnsköterska på barnhemmet Storgården på Lingvägen i 1960-talets Hökarängen. 

Storgårdens verksamhetstid var mellan 1956-1972. Vid ungefär samma tid fanns även Fagersjö flickhem (1949-1970), Hökarängens flickhem (1950-1955) senare Hökarängens mödrahem (1956-1970), samtliga på Tobaksvägen. I samarbete med Stockholms stadsarkiv visar vi också byggnadsritningar från bland annat Storgården och ungdomshemmet för flickor på Tobaksvägen i Hökarängen.

Projektet En annan historia genomförs av arkivarien, genusvetaren och hökarängsbon Jessica Nordström i samarbete med Konsthall C. 
HÖKARÄNGSARKIVET är historien om Hökarängen. Allt ifrån tiden när området var ett rent jordbrukssamhälle, med platser som Hökarängens och Gubbängens gård, till arkitekt David Helldéns vision som började förverkligas på 1940-talet och som ständigt är närvarande i orten i form av hus och byggnader. Under åren har nytt material av olika slag skänkts till arkivet. Tack vare detta bidrar arkivet till att ge en komplex och levande skildring av Hökarängen.

Arkivens Dag infaller alltid andra lördagen i november och målsättningen är att väcka intresse för arkivens verksamhet. Det är gratis att besöka och forska i de svenska arkiven, tillgången gäller alla oavsett medborgarskap. Detta är en viktig rättighet som arkiven vill betona under Arkivens dag.

VI SÖKER MINNEN!

HÖKTIDSMINNEN SÖKER berättelser och minnen från boende i Hökarängen:

Hej!
Vi söker minnen från Hökarängen till ett radioprogram som kommer sändas i närradio från Konsthall C nu i november och december 2014. Programmet heter Höktidsminnen och är en radioföljetång om Hökarängen och hur politiska förändringar påverkar våra liv. Vi som gör det är två konstnärer och före detta boende i Hökarängen. Vi vill till programmet samla så många röster som möjligt för att tillsammans skissa en bild som kanske inte är den mest hörda från Hökis. Tillsammans med er önskar vi fundera över hur platsen – och samhället i stort – förändrats. Inte minst efter 8 år av borgerligt styre. Vi söker er som bor eller bott i Hökarängen. Det handlar främst om personliga betraktelser, berättelser eller minnen som på något vis berättar om Hökarängen över tid. Om hur platsen har varit och blivit. Dessa kommer att ingå i en radioserie i tre fristående delar där vi tittar närmare på språkliga, personliga och realpolitiska förändringar i offentliga såsom personliga beskrivningar av platsen och dess invånare. Du kan förslagsvis börja i funderingar såsom:
Hur din omgivning förändrats under tiden du bott i Hökarängen. När och varför flyttade du hit? Hur såg det ut då respektive nu? Du kan också beskriva en situation eller händelse som du varit med om här i Hökarängen som väckt politiska frågor i dig. Vad ser eller hör du när du går till och från ditt hem? Kanske vill du berätta om en plats i Hökarängen som inte längre finns. Eller kanske om en plats du önskar skulle finnas i området. Eller något annat! Börja i det som känns viktigt för dig. Du kan vara anonym, tala själv eller be oss läsa upp eller gestalta ditt minne/historia! Första sändningen är 18 november. Arbetet är i detta skede ideellt så det utgår tyvärr ingen ersättning för deltagandet men vi är tacksamma för alla svar vi kan få! Är du intresserad av att delta på något sätt så skriv till oss på:
hoktidsminnen@gmail.com eller ring: 0703-910951. Har du vägarna förbi Konsthall C får du gärna prata med oss direkt. Är vi inte där så lämna gärna ett meddelande så kontaktar vi er!
Allt det bästa, Mira Eklund och Sarah Degerhammar

CRP – CENTRIFUG RADIO POPULÄR 
Lyssna på 95,3 MHz eller streama under sändningstid 13.00–15.00 från Konsthall C:s hemsida. Gemensam lyssning på Konsthallen. Kaffe och té.

CRP – Centrifug radio populär sänds i samarbete med ABF Stockholm.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

HÖKTIDSMINNEN IS LOOKING FOR stories and memories from people living in Hökarängen:

Hi!
We are looking for memories from Hökarängen for a radio program that will be broadcasted on local radio from Konsthall C now in November and December, 2014. The program is called Höktidsminnen and is a radio series about Hökarängen and about how political changes affect our lives. We who are making this are two artists who used to live in Hökarängen. In the program we wish to collect as many voices as possible in order to draw an image together – an image that is perhaps not the most heard one in “Hökis”. Together with you we want to think about how the place – and society at large – has changed. Not the least after 8 years of right-wing government. We’re looking for you who live or have lived in Hökarängen. It is mostly about personal accounts, stories, or memories that in some way describes Hökarängen over time. About what the place has been and what it has become. This will be part of a radio series in three stand alone episodes where we look closer into the changes – both linguistic and in terms of realpolitik – in public descriptions of the place and its inhabitants. As a suggestion, you can begin with thinking about things such as: How has your surrounding changed during the time you’ve lived in Hökarängen? When and why did you move here? What did it look like then and now, respectively? You can also describe a situation or event you have experienced here in Hökarängen, and that has raised political questions. What do you see or hear when you’re walking home or from home? Maybe you want to tell us about a place in Hökarängen which doesn’t exist anymore. Or maybe about a place you wish would’ve existed. Or something else! Begin with what is important for you. You can remain anonymous, speak yourself or ask us to read out or play your memory or story! The first broadcast will be on November the 18th. At this stage, all work is voluntary, so unfortunately we can’t compensate you monetarily for your participation, but we are grateful for every response! If you are interested in participating in any way, please write to us at: hoktidsminnen@gmail.com or call at: 0703-910951. If you are passing by Konsthall C you are welcome to speak to us directly. If we don’t happen to be there, please leave a message and we will contact you!
All the best, Mira Eklund and Sarah Degerhammar

Höktidsminnen – en radioföljetong av och med Mira Eklund och Sarah DegerhammarTisdag 18.11.2014 13.00—15.00, 17.00—20.00
13.00—15.00 CRP — CENTRIFUG RADIO POPULÄR

Höktidsminnen – en radioföljetong av och med Mira Eklund och Sarah Degerhammar (TIR och SIFAV). OBS! Livesändning från Centralköket. Välkommen på gemensam lyssning! Té och kaffe.

I Centrifug Spinn tar konstnärerna Mira Eklund och Sarah Degerhammar (TIR och SIFAV) vid med Höktidsminnen – en radioföljetong. Mellan oktober och december 2014 kommer de sända tre radioprogram i Centrifug Radio Populär. Det blir en rumslig radioserie i fristående delar där de tittar närmare på språkliga och realpolitiska förändringar i offentliga beskrivningar av platsen och dess invånare. Hur förändras talet om Hökarängen och de boende i en alltmer nyliberal politik? Och hur påverkar det vad som är tänkbart och görbart över tid? Sändningarna blir ett sätt att laborera med hur man pratar och sänder, vem som hör vad och var. Helt enkelt ett försök att möjliggöra alternativa samtal och en egen rumslig upplevelse av det. Programmet kommer bland annat innehålla publika liveinslag, surroundradio, ”personlig tipsrunderadio” samt en tidsgalopperande nyårsfest! 


-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Tuesday 18.11.2014 13.00—15.00, 17.00—20.00
13.00—15.00 CRP — CENTRIFUG RADIO POPULÄR
Höktidsminnen – a radio series by and with Mira Eklund and Sarah Degerhammar (TIR and SIFAV). NB! Live broadcast from the Central Kitchen. Welcome to communal listening! Coffee and tea! 

In Centrifug Spinn, artists Mira Eklund and Sarah Degerhammar (TIR and SIFAV) continue with Höktidsminnen – a radio series. Between October and December 2014 they broadcast three radio shows on centrifug radio populär. It’s a spatial radio series in stand alone episode through which they will look further into the changes – both linguistic and in terms of realpolitik – in public descriptions of the place and its inhabitants. How are discussions about Hökarängen and its inhabitants changing through increasingly neoliberal politics? And how does this affect what is potential and doable over time? The broadcasts are a way to experiment with how to talk and broadcast, and with who listens to what and where. Quite simply; an attempt at making alternative discussions and their own spatial experience possible. Among other things, the program will include public live elements, surround radio, “personal quiz walk radio” and a time galloping new years party!